pytania? zadzwoń!

Zadzwoń 501 364 642 lub napisz biuro@wooltex.pl

Wersje językowe
Program Lojalnościowy

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

1. DEFINICJE

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

4. KONTO UCZESTNIKA

5. PRZYZNAWANIE PUNKTÓW

6. WYMIANA PUNKTÓW

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. UCZESTNIK PROGRAMU (zwany dalej "UCZESTNIK") – osoba dokonująca zakupów produktów wełnianych w sklepie internetowym www.wooltex.pl, która ukończyła 18 rok życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz zaakceptowała Regulamin Programu.

1.2. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY (zwany dalej "PROGRAMEM") – jest to system zorganizowany przez "WOOLTEX" Bogusława Sporek, który pozwala na nagradzanie Uczestników.

1.3. REGULAMIN PROGRAMU (dalej zwany "REGULAMIN") – regulamin, który definiuje prawa i obowiązki Uczestnika w Programie.

1.4. ORGANIZATOR PROGRAMU (dalej zwany "ORGANIZATOREM") – Bogusława Sporek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „WOOLTEX” Bogusława Sporek, (adres prowadzenia działalności: ul. Jana Kazimierza 121, 34-340 Przyborów) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 553-219-67-85, REGON: 241540095, adres poczty elektronicznej: biuro@wooltex.pl, numer telefonu: (+48) 501-364-642 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

1.5. PANEL UCZESTNIKA (dalej zwany PANELEM) – strona internetowa z ograniczonym dostępem znajdująca się pod adresem www.wooltex.pl, umożliwiająca uzyskiwanie informacji na temat danych osobowych Uczestnika, dokonanych transakcji, ilości naliczonych i wymienionych Punktów w Programie oraz sposobie ich wykorzystania.

1.6. SKLEP INTERNETOWY (dalej zwany SKLEPEM) – strona prowadzona przez Organizatora Programu znajdująca się pod adresem internetowym www.wooltex.pl

Powrót do góry


2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. W ramach Programu Uczestnik gromadzi punkty za każdy zakup produktów, a następnie może je wymienić na inny produkt na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

2.2. Punkty i prawa związane z Programem nie mogą być odsprzedawane lub przenoszone pomiędzy Uczestnikami Programu.

2.3. Punkty zebrane na koncie nie podlegają wymianie na gotówkę. Prawo do korzystania z wymiany punktów przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.

Powrót do góry


3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

3.1. Każdy Uczestnik zakładający konto w Sklepie zgadza się na udział w Programie.

3.2. Uczestnik może przystąpić do programu w dowolnym momencie jego trwania. Udział w Programie jest dobrowolny.

3.3. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie.

3.4. Za datę przystąpienia do Programu przyjmuje się datę wypełnienia formularza i rejestracji konta przez Uczestnika.

3.5. Naliczanie punktów rozpoczyna się z chwilą przystąpienia do Programu.

3.6. Uczestnik ma prawo do wglądu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich zmiany.

Powrót do góry


4. KONTO UCZESTNIKA

4.1. Konto jest niezbywalne i pozostaje wyłączną własnością Organizatora.

4.2. Konto tworzone jest Uczestnikowi bez pobierania z tego tytułu opłaty.

4.3. Konto umożliwia Uczestnikowi gromadzenie punktów przyznawanych za zakup produktów.

4.4. Konto umożliwia Uczestnikowi wymianę punktów na produkty dostępne w Sklepie.

4.5. Punkty na koncie Uczestnika są ważne nie dłużej niż przez okres trwania Programu.

4.6. W przypadku utraty dostępu do Panelu, Uczestnik powinien zgłosić ten fakt drogą elektroniczną Organizatorowi na adres biuro@wooltex.pl.

Powrót do góry


5. PRZYZNAWANIE PUNKTÓW

5.1. Organizator przyznaje punkty Uczestnikowi za nabycie produktów w Sklepie.

5.2. Punkty przyznawane są wyłącznie pod warunkiem dokonania pełnej zapłaty za zakupione towary.

5.3. Punkty przyznawane są według następującego przelicznika: każde wydane 1 zł odpowiada 1 punktowi.

5.4. Uczestnik może zawsze sprawdzić ilość zgromadzonych na swoim koncie punktów poprzez Panel w Sklepie.

5.5. Punkty przyznane w wyniku błędu systemu informatycznego lub pomyłki pracownika Sklepu zostaną anulowane.

Powrót do góry


6. WYMIANA PUNKTÓW

6.1. Punkty mogą być wymieniane wyłącznie na produkty dostępne w Panelu Uczestnika.

6.2. Koszty dostawy nagrody pokrywa Uczestnik.

6.3. Zamówienia na produkty można składać jedynie w czasie trwania Programu.

6.4. W przypadku wymiany punktów na produkty, Organizator odejmie ilość punktów odpowiadających produktowi wybranemu przez Uczestnika.

6.5. Wszystkie produkty oferowane są w miarę dostępności i nie podlegają wymianie na inne.

Powrót do góry


7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w związku z udziałem Uczestników w Programie jest Organizator.

7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdej chwili.

7.3. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu zostanie podana informacja o tym stronie głównej Sklepu.

7.4. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, Uczestnik zostanie powiadomiony o takich zmianach.

7.5. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu, Uczestnik będzie mógł wymienić zebrane punkty na produkty pod warunkiem, że zebrał ich odpowiednią ilość.

7.6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Powrót do góry

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl